RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / 8.12. 2011 - 15 let činnosti Euroregionu Glacensis

8.12. 2011 - 15 let činnosti Euroregionu Glacensis

8.12. 2011 - 15 let činnosti Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis
V minulých dnech tomu bylo již 15 let, kdy byla v Hradci Králové podepsána Rámcová smlouva  mezi sdružením Stowarzyszenie Gmin Zemi Klodzkiej a Regionálním sdružením příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska o založení euroregionu s názvem Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -  Euroregion Glacensis.

Tomuto aktu předcházela celá řada kroků, jedním z nich bylo právě založení Regionálního sdružení příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska, kdy u podpisu smlouvy stálo několik českých starostů, konkrétně starosta z Náchoda, Rychnova nad Kněžnou, Orlického Záhoří a Police nad Metují a primátor Hradce Králové. Euroregion Glacensis patří k jednomu ze šesti euroregionů, které působí na česko-polských hranicích. Sídlem EG je na české straně Rychnov nad Kněžnou a na polské straně Kladsko.

A právě v Rychnově nad Kněžnou v reprezentativních prostorách Hotelu Studánka proběhla dne 8.12.2011 u příležitosti 15.výročí založení EG mezinárodní česko-polská konference. Záštitu nad konferencí převzal J.E. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Polsku a J.E. Jan Pastwa, velvyslanec Polské republiky v České republice.

V dopolední části konference proběhlo zhodnocení uplynulé spolupráce a vrcholem dopoledního bloku bylo uzavření nových partnerských smluv mezi Obcí Libchavy a Gminou Strzelin, mezi Městem Janské Lázně a Gminou Polanica Zdrój a na závěr podpis česko-slovenské smlouvy o spolupráci mezi agenturou Regional Development Agency a sdružením Vidiecky parlament na Slovensku.

Odpolední dva bloky přednášek se tématicky věnovaly česko-polské spolupráci a budoucnosti kohezní politiky po roce 2014. V prvním bloku Dr. Ryszard Gladkiewicz z Vratislavské univerzity a doc. Ondřej Felcman z Filosofické fakulty UHK představili výsledky své historické práce s názvem „Kladsko jako objekt společného česko – polského bádání - výsledky a perspektivy“. Jan Birke, starosta Města Náchoda přednesl návrh řešení dopravy v Náchodě jako významného tranzitního uzlu. Sekretář polské části EG Radoslaw Pietuch spolu se sekretářem české části Jaroslavem Štefkem představili vize budoucnosti Euroregionu Glacensis.

Druhý blok odpoledních přednášek se zaměřením na budoucnost kohezní politiky zahájil poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a představil možný vývoj kohezní politiky po roce 2014. Závěr přednášek patřil Jaroslavě Vránové z MMR ČR, která představila předpoklad vývoje Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v letech 2014 – 2020.

V rámci konference proběhlo také vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší česko-polská partnerství za uplynulých 15 let existence EG. Tato soutěž byla vyhlášena v červenci letošního roku a šanci měli všichni, kdo se do soutěže přihlásili se svými partnery.

Celá  konference se nesla v přátelském duchu a nezbývá nám než věřit, že akce byla pro účastníky nejenom důstojným zhodnocením patnáctileté historie euroregionu, ale i přínosem a nedocenitelnou příležitostí potkat se s partnery a navázat nové možnosti spolupráce.

Představitelé Euroregionu Glacensis k uplynulému období dodali:
Předseda EG Miroslav Kocián: „Euroregion Glacensis, prokázal za 15 let své existence, že prvotní idea, založit na česko-polském pomezí organizaci, která podnítí vzájemnou spolupráci, byla správná a smyslu plná. Těch uplynulých 15 let bylo naplněno intenzivní prací všech, kteří stáli v čele EG, ale také mnoha dalších starostů a pracovníků úřadů, kteří svou každodenní práci na poli přeshraniční spolupráce pomáhali utvářet obraz euroregionu.
Ve stejném duchu se nesly i oslavy významného výročí euroregionu. Na celém jejich průběhu byla patrná nezměrná vůle a píle všech pracovnic a pracovníků sekretariátu, aby oslavy proběhly důstojně.
Závěrečná návštěva sv. Mikuláše se svou suitou andělů a čertů, byla překvapivým a nápaditým zakončením celých oslav.
Závěrem chci vyjádřit své poděkování za přípravu a bezproblémový průběh oslav,  Jaroslavovi Štefkovi, Jiřině Jeřábkové a všem  pracovníkům sekretariátu a RDA.“

„Rád bych touto cestou poděkoval všem představitelům, kteří byli u zrodu Euroregionu Glacensis a pomohli přes tehdejší odpor založit tuto společnost. Myslím, že dnešní den byl důstojnou oslavou úspěchů, které se podařilo za toto období dosáhnout. Jsem potěšen, že jsme se stali symbolem dobré značky a daří se nám zvyšovat důvěryhodnost naší organizace ve vztahu k centrálním orgánům státní správy. Na druhou stranu je třeba hledat nové směry a zvyšovat povědomí o možnosti přeshraniční spolupráce mezi běžnými občany a zejména mezi nastupující generací“, dodal Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.

Na závěr nám nezbývá než si popřát, aby Euroregion Glacensis prosperoval a vyvíjel se přinejmenším tak jako doposud a aby výhled do budoucnosti byl jen a jen optimistický.

V rámci mezinárodní česko-polské konference konané v Rychnově nad Kněžnou u příležitosti 15.výročí založení Euroregionu Glacensis proběhlo slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů soutěže o nejlepší česko-polská partnerství za uplynulých 15 let existence EG.

Vyhlášení nejlepších česko-polských partnerství

V souvislosti s dosažením významného milníku v historii Euroregionu Glacensis byla v první polovině letošního roku vyhlášena soutěž o nejlepší česko-polská partnerství. Cílem soutěže bylo vybrat a ocenit nejlepší přeshraniční spolupráci členů Euroregionu Glacensis a veřejně vyjádřit uznání za vynikající výsledky dosažené v oblasti přeshraniční česko-polské spolupráce, a tím iniciovat nové impulzy pro další budování česko-polských vztahů.
Česká část Euroregionu Glacensis leží na území 3 krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a polská část se rozprostírá na území okresů (powiatů) dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński,  wałbrzyski, ząbkowicki – právě z těchto území pochází členové EG, pro něž byla soutěž vyhlášena.

Vzhledem k různorodosti spolupráce byla soutěž rozdělena do deseti kategorií:

1.    Spolupráce v oblasti společných kulturních akcí (festivalů, představení, obecních slavností, sympózií, výstav, uměleckých dílen).
2.    Spolupráce v oblasti zachování a obnovy historického dědictví – pevnostní opevnění, drobné památky včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), publikační činnost s tím spojená, fortifikace historických, technických a významných prvků kulturní krajiny.

Spolupráce v oblasti cestovního ruchu s rozdělením na:
3.    Společná presentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu.
4.    Tvorba společných propagačních produktů (publikace, brožury, ostatní tiskoviny, DVD, www, apod.) a spolupráce v oblasti vytváření a zavádění nových společných produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel).
5.    Spolupráce v oblasti společné infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, rozvoj značení turistických atraktivit a tras, zajištění celoroční turistické dostupnosti území atd.).

6.    Spolupráce v oblasti volnočasových, rekreačních aktivit a sportu – sportem ke zdraví, sport pro všechny.
7.    Spolupráce v oblasti spolkové činnosti  (rybáři, myslivci, ochotníci, hasiči, apod.)
8.    Spolupráce v oblasti řešení krizového řízení – tvorba společných systémů pro prevenci záplav, systémů včasného varování, spolupráce hasičských záchranných sborů.
9.    Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků mateřského, základního a středního školství .
10.    Spolupráce v oblasti péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP), odpadové  hospodářství.

Odborná komise na základě podaných přihlášek zvolila pořadí v jednotlivých kategoriích.

Celý ceremoniál vyhlášení výherců proběhl za účasti významných hostů konference, jako byl například europoslanec Oldřich Vlasák nebo zástupce velvyslance České republiky v Polsku Karel Kysilka. Vítězové obdrželi poukaz na dvoudenní zájezd do francouzského Štrasburku, který bude organizovat v příštím roce Euroregion Glacensis ve spolupráci s europoslancem Oldřichem Vlasákem. Účastnici budou mít možnost navštívit sídlo Evropského parlamentu a blíže se seznámit s činností evropských institucí. Dalším oceněním pro nejlepší česko-polská partnerství bylo jejich umístění na prestižním kulatém kalendáři na rok 2012 a dále věcné dárky.

Přehled kategorií a umístění jednotlivých partnerství:

V kategorii č. 1 „Spolupráce v oblasti společných kulturních akcí“ se umístily:
1.-2.místo:        Město Broumov           –       Gmina Nowa Ruda
                      Město Staré Město       –       Gmina Stronie Slaskie
3. místo:           Město Hronov             –       Gmina Bielawa

V kategorii č. 2 „Spolupráce v oblasti zachování a obnovy historického dědictví“ se umístily:
1. místo:         Město Králíky      –       Gmina Miedzylesie
Další místa nebyla vyhlášena

V kategorii č. 3 „Společná prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu“ se umístily:
1. místo:        Město Česká Skalice   –       Gmina Klodzko
2. místo:        Město Ústí nad Orlicí  –       Miasto i Gmina Bystrzyca Klodzka
3. místo:        Město Staré Město     –      Gmina Stronie Slaskie

V kategorii č. 4  „Tvorba společných propagačních produktů“ se umístily:
1. místo:     Město Ústí nad Orlicí                  –     Miasto i Gmina Bystrzyca Klodzka
2. místo:     Město Česká Skalice                   –     Gmina Klodzko
3. místo:     Město Nové Město nad Metují   –     Miasto Duszniky Zdroj

V kategorii č. 5 „Spolupráce v oblasti společné infrastruktury cestovního ruchu“ se umístily:
1. místo:     Obec Orlické Záhoří        –        Miasto Bystrzyca Klodzka
2. místo:     Město Náchod                –        Gmina Kudowa Zdroj
3. místo:     Město Meziměstí            –        Gmina Mieroszów

V kategorii č. 6 „Spolupráce v oblasti volnočasových, rekreačních  aktivit a sportu“ se umístily:
1. místo:     Město Meziměstí           –      Gmina Mieroszów
2. místo:     Město Staré Město        –      Gmina Stronie Slaskie
3. místo:     Město Broumov              –      Gmina Nowa Ruda

V kategorii č. 7 „Spolupráce v oblasti spolkové činnosti“ se umístily:
1. místo:     Město Nové Město nad Metují    –      Gmina Duszniky Zdroj
2. místo:     Město Ústí nad Orlicí                –      Miasto i Gmina Bystrzyca Klodzka
3. místo:     Město Borohrádek           –      Gmina Cieplowody

V kategorii č. 8 „Spolupráce v oblasti řešení krizového řízení“ se umístily:
1. místo:      Město Hronov   –   Gmina Kudowa Zdroj
Další místa nebyla vyhlášena

V kategorii  č. 9 “ Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací“ se umístily:
1. místo:     Město Lanškroun     –    Miasto Dzierzóniów
2. místo:     Město Broumov           –      Gmina Nowa Ruda
3. místo:     Město Borohrádek      –     Gmina Cieplowody

V kategorii  č. 10 „Spolupráce v oblasti péče o přírodu a krajinu“ se umístily:
1. místo:     Město Náchod    –       Gmina Kudowa Zdroj
2. místo:     Město Hronov       –     Gmina Bielawa
Další místo nebylo vyhlášeno

Nad rámec jednotlivých kategorií došlo k ocenění třech partnerství, které vzorově rozvíjí česko-polskou spolupráci ve všech oblastech.

Zvláštní kategorii za celkovou spolupráci získaly:

Město Králíky      –       Gmina Miedzylesie       
Město Náchod        –       Gmina Kudowa Zdroj
Město Žacléř        –    Gmina Lubawka

Tímto gratulujeme všem oceněným a věříme, že vzájemná partnerství českých a polských měst a obcí se budou i nadále dobře rozvíjet.

loga CZ PL.jpg

Galerie 15.let Euroregionu Glacensis

IMG_0579
IMG_0581
IMG_0583
IMG_0589
IMG_0591
IMG_0592
IMG_0593
IMG_0596
IMG_0598
IMG_0599
IMG_0604
IMG_0605
IMG_0606
IMG_0610
IMG_0613
IMG_0616
IMG_0619
IMG_0620
IMG_0621
IMG_0624
IMG_0625
IMG_0627
IMG_0628
IMG_0629
IMG_0632
IMG_0634
IMG_0635
IMG_0637
IMG_0639
IMG_0641
IMG_0642
IMG_0644
IMG_0646
IMG_0647
IMG_0648
IMG_0651
IMG_0660
IMG_0664
IMG_0666
IMG_0669
IMG_0670
IMG_0677
IMG_0683
IMG_0685
IMG_0689
IMG_0690
IMG_0694
IMG_0697
IMG_0703
IMG_0705
IMG_0709
IMG_0711
IMG_0712
IMG_0714
IMG_0717
IMG_0720
IMG_0722
IMG_0723
IMG_0727
IMG_0732
IMG_0734
IMG_0737
IMG_0740
IMG_0742
IMG_0745
IMG_0747
IMG_0750
IMG_0754
IMG_0756
IMG_0759
IMG_0760
IMG_0764
IMG_0766
IMG_0770
IMG_0773
IMG_0775
IMG_0779
IMG_0780
IMG_0782
IMG_0785
IMG_0790
IMG_0792
IMG_0796
IMG_0799
IMG_0802
IMG_0805
IMG_0807
IMG_0809
IMG_0811
IMG_0812
IMG_0813
IMG_0815
IMG_0816
IMG_0821
IMG_0822
IMG_0823
IMG_0824
IMG_0828
IMG_0829
IMG_0832
IMG_0833
IMG_0835
IMG_0839
IMG_0841
IMG_0845
IMG_0846
IMG_0852
IMG_0854
IMG_0855
IMG_0856
IMG_0857
IMG_0858
IMG_0859
IMG_0860
IMG_0861
IMG_0862
IMG_0864
IMG_0865
IMG_0866
IMG_0868
IMG_0870
IMG_0872
IMG_0873
IMG_0875
IMG_0878
IMG_0881
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz