RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí

Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí

Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí
Povinná publicita

V rámci mikroprojektu ,,Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí“, reg, č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001783 se uskutečnila v Hradci Králové ve dnech 2. a 3. října 2019 Mezinárodní konference česko-polské pohraničí. Je jednou z šesti dílčích konferencí, které jsou postupně pořádány na celém území ČR v rámci I. kongresu českých polonistických studií, a to v Olomouci, Opavě, Ostravě, Brně a Praze. Pořádající institucí byla Univerzita Hradec Králové, především její Filozofická fakulta. Spolupořadatelem byla Polsko-česká vědecká společnost z Vratislavi. Cílem této konference bylo přispět k rozvoji vědeckého poznání života na společné hranici, umožnit výměnu praktických poznatků ze společné česko-polské spolupráce v pohraničních regionech, zapojit do této formy poznávání nových informací širší odbornou i laickou veřejnost.

Účastníky v úvodu přivítal garant konference prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. z Historického ústavu FF UHK. Slova se dále chopili ještě např. prorektor UHK pro zahraniční a vnější vztahy PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. nebo předseda výboru Polsko-české vědecké společnosti dr. Ryszard Gładkiewicz.

V konferenčních sálech Ea Hotelu Tereziánský dvůr diskutovalo přes osm desítek účastníků. Obsahová náplň konference byla rozdělena do dvou programových panelů, které nezasedaly paralelně, ale střídaly se v jednání konference. To umožnilo účastníkům přítomnost na celém průběhu jednání. První panel měl vědecký ráz a byl zaměřen na studium polských skutečností z českého pohledu s přihlédnutím k přeshraniční spolupráci.  Druhý panel měl charakter odborně osvětový; v jeho rámci dostaly prostor jednak prakticky orientované odborné příspěvky, prezentující konkrétní výzkumy soudobé příhraniční reality (například sociologické, geoturistika, apod.), jednak různé informačně pojaté příspěvky vystupujících z řad širší samospráv a organizací neziskového charakteru působících na česko-polském pomezí.

Před slavnostním zahájením konference byly ještě v úterý 1. října 2019 v Univerzitní knihovně promítnuty dva polské filmy - 80 milionů a Excentrici, s nimiž se účastníkům konference i zájemcům z řad hradecké veřejnosti představil Polský institut působící v Praze při Velvyslanectví Polské republiky.

Konference v Hradci Králové
Konference v Hradci Králové
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz