RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / References / Walim i Èastolovice – polsko-czeska wspó³praca dla rozwoju turystyki

Walim i Èastolovice – polsko-czeska wspó³praca dla rozwoju turystyki

Walim i Èastolovice – polsko-czeska wspó³praca dla rozwoju turystyki
Wnioskodawca
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Partner projektowy Mìstys Èastolovice
Titu³

Walim i Èastolovice – polsko-czeska wspó³praca dla rozwoju turystyki

Kwota bud¿etu 59 133,20 EUR
Dotacja 50 263,20 EUR
Opis projektu Chocia¿ granica pañstwa nie stanowi dla turysty ¿adnej bariery, to wci¹¿ istnieje pewna bariera mentalna. Stworzono nowy, wspólny produkt turystyczny niweluj¹cy tê przeszkodê. Po³¹czono miejsca o znaczeniu turystycznym zlokalizowane po obu stronach granicy – gminê Walim i gminê Èastolovice z ich atrakcjami turystycznymi.
Realizacja 04/2017 - 04/2018
Strony www www.ou-castolovice.cz
¯ród³o wspó³finasowania projektu Fond mikroprojektù Euroregionu Glacensis
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Knìžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz