RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Projekty RDA / RDA – rozwój regionów przygranicznych

RDA – platforma rozwoju regionów przygranicznych

cz pl
Unia Europejska
Euroregion Glacensis
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Regional Development Agency, znana jako RDA, we współpracy z partnerem Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje wspólny projekt „RDA – platforma rozwoju regionów przygranicznych“ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Główny przedmiot projektu stanowi ocena dziesięcioletniej działalności RDA.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Tytuł projektu:
RDA – platforma rozwoju regionów przygranicznych, CZ.3.22/3.3.02/10.01874
Czas trwania projektu:
10 miesięcy (maj 2010 – luty 2011)
Udzielający dofinansowania:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Program:
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz-RP, oś priorytetowa: 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, dziedzina wsparcia: 3.3. Fundusz Mikroprojektów, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR
Całkowity budżet:
34.665,20 EUR
Dofinansowanie:
29.400,--EUR (85%)
Logo RDA

Beneficjent:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 535 095
Fax: 485 152 791
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz 
Euroregion Glacensis

Partner:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko
Tel.: +48 748 677 130
Fax: +48 748 659 166
e-mail: biuro@eg.ng.pl
www.euroregion-glacensis.ng.plSpółka RDA powstała w 2000 roku jako organizacja obsługująca jednorazowo program przedakcesyjny CBC Phare SFMP 99. W 2010 roku upłynęło 10 lat od jej powstania. Na tle tego wydarzenia realizowano projekt pod nazwą. "RDA - platforma rozwoju regionów przygranicznych", którego  celem była ocena korzyści wynikających z funkcjonowania RDA w tym okresie. Od 2010 roku RDA posługuje się nowym logo.
 
Do głównych rodzajów działalności RDA należy wspieranie współpracy transgranicznej w jedności europejskiej, dążenie do rozwoju przyjaźni oraz wzajemnie korzystnych kontaktów i relacji na różnych szczeblach pomiędzy Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską poprzez realizację wspólnych projektów. Podstawowych celem tego dobrowolnego stowarzyszenia regionalnego jest usuwanie nierówności pomiędzy regionami przygranicznymi, prowadzące do stopniowego zrównywania rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wkracza ono w ten sposób we wszystkie kulturowe, społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne obszary życia mieszkańców, w szczególności w najbliższym obszarze czesko-polskiego pogranicza.
 
Na przestrzeni swojego dziesięcioletniego istnienia RDA zdobyła ważne miejsce na polu agencji rozwoju. Teraz kończy się ważny etap istnienia RDA i należy patrzeć w przyszłość i dostosować się do aktualnego rozwoju polityki w zakresie dotacji. A więc w ramach projektu RDA zaprezentowała nowy wizerunek. Zaprezentowano nowe logo, motto RDA, materiały promocyjne oraz drobne gadżety promocyjne. Dla pomyślnie zrealizowanych projektów wykonano oddzielne roll-upy służące ich prezentacji na różnych wspólnych spotkaniach.
 
W ramach projektu „RDA – platforma rozwoju regionów przygranicznych“ przy okazji 10. rocznicy powstania spółki w dniach 2-3 września 2010 roku zorganizowano Międzynarodową Konferencję połączoną z późniejszym spotkaniem towarzyskim.

Międzynarodowa polsko-czeska konferencja odbyła się w obiekcie nowo zbudowanego Teatru Miejskiego i Centrum Społecznego UFFO w Trutnovie, dla którego była pierwszym ważnym wydarzeniem. Konferencja stanowiła mile widzianą okazję do oceny dotychczasowej działalności RDA, stanu obecnego i jej przyszłego rozwoju. Program obejmował w szczególności ocenę korzyści wynikających z działalności RDA dla poszczególnych regionów z różnych punktów widzenia i aspektów oraz prezentację realizowanych projektów. Uczestnicy mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń w zakresie nawiązywania partnerstw, przygotowania i realizacji polsko-czeskich projektów oraz wizji przyszłych wzajemnych stosunków.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy wyjechali do Ośrodka Sportu i Rekreacji BRET w pobliskim Prkennym Dole pod Žacléřem, gdzie w godzinach późnopopołudniowych zorganizowano wspólne zajęcia sportowe i spotkanie towarzyskie. Odbył się pierwszy w historii wzajemny polsko-czeski meczw 5-osobowej piłce nożnej.
 
Drugiego dnia odbył się wspólny rajd po czesko-polskim pograniczu, Drogą Polsko-Czeskiej Przyjaźni na Śnieżkę. To dwudniowe spotkanie było zwieńczeniem dotychczasowej dziesięcioletniej działalności spółki Regional Development Agency oraz podziękowaniem za współpracę partnerom z grona administracji państwowej, samorządów oraz  sektora prywatnego oraz obecnym i dawnym pracownikom i współpracownikom oraz partnerom.

Ostatnim działaniem projektu jest wydanie raportu jubileuszowego za poprzednie 10 lat.
 

Rezultaty projektu:

Poprzez realizację projektu w pełni osiągnięto cel, jaki wytyczyła sobie spółka RDA. Pogłębiono współpracę pomiędzy poszczególnymi aktorami rozwoju regionów. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji dotyczących realizacji wspólnych polsko-czeskich projektów. Ponadto RDA przyczyniła się do wzmocnienia stosunków i struktur transgranicznych pomiędzy organizacjami i samorządami, wzmocniono także rozwój wspólnych przedsięwzięć transgranicznych.

Rozwój kontaktów  różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego ma pozytywny wpływ na rozwój, integrację i konkurencyjność polsko-czeskiego pogranicza. Realizacja całego projektu przyczyniła się do oceny wyraźnie pozytywnych efektów działalności agencji.

Dzięki RDA do regionu wpłynęły środki o łącznej wartości 1.803.774.000 CZK na wspólne projekty prorozwojowe, a ponadto obsługiwano łącznie 230 projektów o wartości ok. 47.480.000 CZK.
RDA pokazała w ten sposób, że jest prawdziwą platformą rozwoju regionów przygranicznych.


Roll-up do prezentacji "Wielofunkcyjny obiekt sportowy Sokolík Lično" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Wielofunkcyjny ośrodek sportu" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Ścieżki rowerowe na Górnej Łabie" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie przygranicznym" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Rozwój systemu ratownictwa straży pożarnej na pograniczu czesko-polskim" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Podziemne Karkonosze" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Centrum kulturalno-społeczne czesko-polskiego pogranicza" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Poprawa infrastruktury transportowej Božanov - Radków" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Zakup sprzętu do turystycznej dostępności Gór Orlickich i Bystrzyckich zimą" do pobrania
Roll-up do prezentacji "VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych" do pobrania

Galeria zdjęć z obchodów 10. rocznicy RDA

Projekt RDA 37
Projekt RDA 38
Projekt RDA 39
Projekt RDA 40
Projekt RDA 41
Projekt RDA 42
Projekt RDA 43
Projekt RDA 44
Projekt RDA 45
Projekt RDA 46
Strony: 1 2 3 4 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz