RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Projekty RDA / Podpora rozvoje česko-polské spolupráce

Podpora rozvoje česko-polské spolupráce

cz pl
Evropská unie
Euroregion Glacensis
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Regional Development Agency (RDA) ve spolupráci s partnerem Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroreginu Glacensis realizuje samostatný projekt „podpora rozvoje česko-polské spolupráce“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Hlavní náplní projektu je zvýšení vědomostí, poznatků a informací českých občanů o fungování státní správy v Polsku.

Základní data o projektu:

Název projektu:
Podpora rozvoje česko-polské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727
Trvání projektu:
10 měsíců (záři 2013 – červan 2014)
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Program:
Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL, prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství, opatření: 3.3. Fond mikroprojektů, Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF
Celkový rozpočet:
20.236,90EUR
Dotace:
17.201,--EUR (85%)
Logo RDA

Příjemce:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: + 420 494 535 095
Fax: + 420 485 152 791
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz 
Euroregion Glacensis

Partner:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroreginu Glacensis
Lukasiewicza 4a/2, 57-300 Klodsko
Tel.: +48 748 677 130
Fax: +48 748 659 166
e-mail: biuro@eg.ng.pl
www.euroregion-glacensis.ng.pl


Společnost RDA vznikla v roce 2000 jako servisní organizace pro jednorázovou administraci předvstupního programu CBC Phare SFMP 99.
 
K hlavním činnostem RDA patří podpora přeshraniční spolupráce v evropské jednotě, snaha o rozvoj přátelství a vzájemně výhodných kontaktů a vztahů na různých úrovních mezi Českou a Polskou republikou a to prostřednictvím společně realizovaných projektů. Základním cílem tohoto regionálního dobrovolného sdružení je odstraňování nerovností mezi příhraničními regiony vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického a sociálního rozvoje. Zasahuje tak do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů, zejména v nejbližším česko-polském příhraničí.
 
Popis aktivit projektu:

1. účast pracovníků RDA na třídenní stáži na Dolnoslezském vojvodství ve Wroclawi, jejímž důvodem je načerpání znalostí a informací o Polsku, jeho státoprávním uspořádání, legislativě, pravomocích a činnostech územních samosprávných celků. I když pracovníci RDA rozumí běžné komunikaci v polském jazyce, na této stáži bude přítomen tlumočník, neboť se bude jednat o odborné a specifické termíny a pojmy a je třeba, aby vše bylo dobře pochopeno.

2. uspořádání šesti jednodenních seminářů určených primárně pro zájemce z území Euroregionu Glacensis. Semináře si kladou za cíl seznámit účastníky s fungováním polské veřejné správy, jejich nejdůležitějšími zákony a základními geografickými daty o Polsku včetně srovnání s Českou republikou, neboť existují pro každou zemi
určitá specifika a ne všem jsou známa. Každého semináře se zúčastní přibližně 20 osob. Prezentace na semináře připraví pracovníci RDA, kteří se zúčastnili stáže a budou tak předávat získané informace českým zájemcům. Semináře se uskuteční ve 4 vybraných městech v Královéhradeckém a Pardubickém krajích. Přednášky budou připravovány za pomoci polského partnera a před konáním seminářů budou pracovně odprezentovány a detailně prodiskutovány se zástupci polského partnera na tzv. konzultačním dnu.

3. vydání minislovníků se základní slovní zásobou z oblasti veřejné správy.
 

 

 

REALIZACE PROJEKTU

 
 

 

AKTIVITA č. 1 - Účast pracovníků RDA na třídenní stáži na Dolnoslezském vojvodství ve Wroclawi. Důvodem  je načerpání znalostí a informací o Polsku, jeho státoprávním uspořádání, legislativě, pravomocích a činnostech územních samosprávných celků.
 
 
V každém členském státě Evropské unie se nachází Informační kanceláře Evropského parlamentu. Ne jinak tomu je Polské republice, kde se ale vzhledem k jeho rozloze se nacházejí dvě tyto kanceláře – jedna ve Varšavě a jedna ve Vratislavi. První den stáže jsme se spolu s ostatními stážisty setkali se zástupci Regionální informační kanceláře Evropského Parlamentu a Regionálního Zastupitelství Evropské Komise v Evropském domě ve Vratislavi. Magdalena Zelazny-Stoklosa nám představila činnost zastupitelství. Zdůraznila úlohu kanceláře, kdy jejich hlavním úkolem je seznamování a přibližování činností jednotlivých orgánů Evropského společenství obyvatelům Polska. Informační kancelář informuje v rámnormal-1005_zmen.250ci svých možností o politice Evropské unie, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích Evropského parlamentu, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi Evropské unie. Na druhé straně také informuje vedení Evropského parlamentu a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v Polsku. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů Evropského parlamentu v Polsku. Dále zprostředkovává odpovědi na dotazy o Evropském parlamentu nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých personálních a technických možností. Dále vydává informační materiály určené široké veřejnosti. Informační kancelář také pořádá události a kampaně s cílem zajistit Parlamentu maximální publicitu.
 
 
 
Další den pokračovala stáž nejprve návštěvou Odboru zahraniční spolupráce a mezinárodních projektů Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství, kde nás přivítal ředitel odboru pan Bartlomiej Ostrovski. Účastníci stáže se seznámili s prioritami zahraniční spolupráce, byly prezentovány projekty realizovaných odborem v rámci programů přeshraniční, mezinárodní a regionální spolupráce. Dále byli stážisté seznámeni s organizační strukturou maršalkovského úřadu, zásadami fungování vojvodského zastupitelstva, statutárními orgány a úkoly. Zvláštní důraz jsme kladli na porovnání struktur samosprávy na úrovni obcí, měst a krajů. Zásadní odlišnosti struktur na české a polské straně, jako např. v Polsku fungující okresní úřady, budou předmětem normal-1009_250porovnání a následně budou presentovány na sérii školení v roce 2014. Odpoledne stážisté pokračovali setkáním se zástupci vládní/ústřední správy pro region Dolnoslezského vojvodství – Dolnoslezský vojvodský úřad. Tiskový mluvčí úřadu Jaroslaw Perduta seznámil účastníky stáže s úkoly vládní správy na úrovní vojvodství, okomentoval rozdíly mezi vojvodským úřad a maršálkovský úřadem a popsal jejich rozdělení kompetencí a přenesení pravomocí. Tento úřad v ČR neexistuje vůbec. Poslední blok dne byl zaměřen na poznání kultury, a to návštěvou jedné z částí Národního muzea Polska – arény panoramatu Raclawického, kde je na malbou na plátně po celém vnitřním okruhu arény ztvárněna vítězná sedlácká bitva u Raclawi.
 
 
 
Poslední den stáže byl věnován zkoumání rozdílů u institucí v oblasti dopravy. Proběhla návštěvanormal-1026_šíře190 a presentace Správy a údržby silnic Dolnoslezského vojvodství. Paní Anna Kucharska představila fungování správy komunikací, její kompetence, činnosti a plány investic v oblasti dopravy na česko-polském pohraničí. Mnohé investice se realizují právě ve spolupráci s českými subjekty. Závěr stáže patřil návštěvě Generálního ředitelství dálnic ve Vratislavi. Svůj čas nám věnovala zástupkyně ředitele, která představila strukturu úřadu a úspěšně realizované investice v souvislosti s konáním Mistrovství světa ve fotbale v roce 2012, kdy došlo ke skokovému rozvoji dopravní infrastruktury na území Dolního Slezska. Velice podrobně jsme se také věnovali propojení dálnice s Královéhradeckým krajem S3/R11. Závěr stáže patřil návštěvě nové laboratoře Ředitelství silnic a dálnic financované ze zdrojů Evropské unie, kde byly představeny nejmodernější technologie testování kvality vozovky jak při její výstavbě, tak při její údržbě.
 
 
Stáž lze vyhodnotit jako velice podnětnou. Stážisté se dozvěděli celou řadu informací týkající se fungování polské samosprávy a jednotlivých správních úřadů. Také došlo k výraznému poznání a prohloubení mezilidských vztahů s pracovníky jednotlivých institucí.

Galerie Stáž manažerů RDA v Polsku

01_Informační kancelář Evropského parlamentu
02_Informační kancelář Evropského parlamentu
04_Odbor zahraniční spolupráce a meznárodních projektů MÚ
05_Odbor zahraniční spolupráce a meznárodních projektů MÚ
06_Odbor zahraniční spolupráce a meznárodních projektů MÚ
08_Dolnoslezský vojvodský úřad
09_Dolnoslezský vojvodský úřad
10_aréna panoramatu Raclawického (1)
Stránky: 1 2 3 
 

AKTIVITA č. 2.  - Jednodenní semináře určené primárně pro zájemce z území Euroregionu Glacensis. Semináře si kladou za cíl seznámit účastníky s fungováním polské veřejné správy, jejich nejdůležitějšími zákony a základními geografickými daty o Polsku včetně srovnání s Českou republikou, neboť existují pro každou zemi určitá specifika a ne všem jsou známa.

 

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE - FUNGOVÁNÍ POLSKÉ SAMOSPRÁVY:

 

INFORMAČNÍ LETÁK V ČEŠTINĚ

Leták-RDA---poslední-verze_zmenš.

 

INFORMAČNÍ LETÁK V POLŠTINĚ

 Leták-RDA---PL_zmenšená verze

 

MÍSTA KONÁNÍ A TERMÍNY, POZVÁNKA A NÁVRATKA:

 

ČERVENEC

Val (okres Rychnov nad Kněžnou) – 26.6.2014 – již obsazen !!!

Suchý Vrch u Jablonného nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí) – 10.7.2014, pozvánka a návratka zde

Meziměstí (okres Náchod) – 11.7.2014, pozvánka a návratka zde 

 

SRPEN

Kostelecká Lhota - 21. 8. 2014, pozvánka a návratka zde

Vrchlabí - 26. 8. 2014, pozvánka a návratka zde

Rychnov nad Kněžnou - 28. 8. 2014, pozvánka a návratka zde

Galerie Semináře Podpora česko-polské spolupráce

Seminář ve Valu_1
Seminář ve Valu_2
Seminář ve Valu_3
Seminář_Meziměstí
Seminář_Suchý Vrch_1
Seminář_Suchý Vrch_2
Seminář_Rychnov n. Kn.1
Seminář_Rychnov n. Kn.2
Stránky: 1 2 
 
 
AKTIVITA č. 3 - vydání minislovníků se základní slovní zásobou z oblasti veřejné správy
 
 slovník náhled_zmenšený
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minislovníky byly rozdány účastníkům seminářů.
 
 
 
 

 

PUBLICITA PROJEKTU

 
 

 

noviny_semin_rychnovsky denik
 

 

PREZENTACE

 
 

 

2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz