RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Projekty RDA / Poprzez naukę na rzecz przyszłości wsi

Projekt pn. "Poprzez naukę na rzecz przyszłości wsi"

Unia Europejska
Euroregion Glacensis
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou organizowała w okresie lat 2008 – 2009 na terenie Euroregionu Glacensis kursy edukacyjne przeznaczone dla przedstawicieli małych gmin oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach wiejskich. Projekt ten był dofinansowany za pośrednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Tytuł projektu:
Poprzez naukę na rzecz przyszłości wsi 07/002/3310a/452/001480
Czas trwania projektu:
12 miesięcy (kwiecień 2008 – kwiecień 2009)
Udzielający dofinansowania:
Państwowy Interwencyjny Fundusz Rolny
Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3. 3. Działania dotyczące edukacji i informowania podmiotów gospodarczych, 3.1 Edukacja i informacja, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowity budżet :
742 889 CZK
Dofinansowanie:
742 889 CZK – 100%
Logo RDA

Beneficjent:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 535 095
Fax:  +420 494 535 095
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz


Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou w okresie od  listopada 2008 do lutego 2009 realizowała na terenie Euroregionu Glacensis projekt edukacyjny pod tytułem „Poprzez naukę na rzecz przyszłości wsi“. Projekt uwzględniał aktualny popyt na działania edukacyjne w regionie i skierowany był do dwóch grup docelowych. Jedna to sektor non-profit, reprezentowany przez  przedstawicieli i pracowników małych gmin, drugą grupę stanowili przedstawiciele biznesu, przedsiębiorcy prowadzący działalność na wsi oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla każdej z tych grup opracowano odrębny przebieg szkolenia, organizowany w każdym z czterech regionów – Ziemia Nachodzka, Ziemia Trutnovska, Ziemia Rychnovska oraz Ziemia Ustecko-Orlicka. Oba tryby szkolenia umożliwiły przekazanie kompletnego zestawu informacji niezbędnych do zarządzania małymi gminami oraz do pomyślnego rozpoczęcia bądź rozwijania przedsięwzięć gospodarczych na obszarach wiejskich. Cykl szkoleń tematycznych dotyczył aspektów związanych z prawem budowlanym, działalnością ekonomiczną gmin, przepisami prawa podatkowego, zamówieniami publicznymi oraz innych ważnych zagadnień.
Izba RK

Instytucja szkoląca:

Krajska Izba Gospodarcza Kraju Kralovehradeckiego - delegatura Rychnov nad Kněžnou
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 542 482
Fax: +420 494 620 179
e-mail: daniel@komora-khk.cz
www.komora-khk.cz


W celu przeprowadzenia szkoleń w ramach przetargu wyłoniono Krajską Izbę Gospodarczą Kraju Kralovehradeckiego – delegaturę Rychnov nad Kněžnou. W działaniach edukacyjnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) uczestniczyły łącznie 173 osoby[1], w tym 69 uczesników ukończyło pomyślnie cykl szkoleń [2]. Uczestnicy kursów otrzymali skrypty oraz płytę CD z prezentacjami poszczególnych tematów w języku czeskim.

Zestaw materiałów umieszczony jest na stronach internetowych Euroregionu Glacensis i jest do dyspozycji każdego internauty odwiedzającego te strony www. Na zakończenie kursu dokonano oceny zakresu merytorycznego szkoleń, zastosowanych metod i wykładowców w formie klasyfikacji punktowej w granicach 1 – 5 punktów, przy czym 1 to ocena najlepsza a 5 najgorsza. Absolwenci wszystkich trzech bloków szkoleniowych otrzymali zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 
W wyniku realizacji projektu 69 osób z sektora publicznego i prywatnego zdolnych jest do podejmowania i wykorzystywania nowych inicjatyw na rzecz rozwoju wsi, przede wszystkim w dziedzinie przedsięwzięć gospodarczych. Dla przeszkolonych przedstawicieli gmin odbycie kursów oznaczało zachętę do aktywnego efektywnego korzystania i rozwijania kapitału i mienia gmin, czyli  do śledzenia popytu mieszkańców na przedsięwzięcia podejmowane przez gminy oraz uwzględnianie tego popytu zgodnie  z normami prawnymi.

Ponadto także zachętę do podjęcia własnej działalności przynoszącej korzyści mieszkańcom gminy oraz jednocześnie dało gwarancję odpowiedzialności za tę działalność. Dla przedsiębiorców zaś przyniosło poczucie pewności w prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno pod kątem przestrzegania przepisów prawnych i księgowych, jak i przestrzegania prawa budowlanego. Założeniem po odbyciu kursów było rozpoczęcie działalności gospodarczej w branżach pozarolnych, przede wszystkim w usługach i drobnych rzemiosłach. Rezultatem projektu jest więc również podniesienie ekonomicznej samowystarczalności obszarów wiejskich, stabilizacja stałych mieszkańców, podniesienie atrakcyjności i liczby zwiedzających w regionie oraz napływ dalszego kapitału.

Przedsięwzięcie działań edukacjnych było oparte na strategii rozwoju Euroregionu Glacensis – Obszar B. Kapitał ludzki; priorytet B.2.1 Rozwój działań edukacyjnych i innych, w tym koncepcji kształcenia ustawicznego i rekwalifikacji oraz na Programie Rozwoju Kraju Kralovehradeckiego – priorytet B. Kapitał ludzki, działanie B.1 Kształcenie ustawiczne, edukacja i przystosowawczość zasobów ludzkich, cel szczegółowy B.1.1 Przygotowanie osób do środowska konkurencyjnego, i jest zgodne z priorytetami i celamiProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (instytucja pośrednicząca – SZIF).

Uczestnicy kursów edukacyjnych bardzo pozytywnie oceniali korzyści wynikające z odbytych szkoleń. Te dobre efekty nadal stanowią dla RDA motywację, aby przygotowywać kolejne podobne przedsięwzięcia edukacyjne.


[1] Typ uczestnika: 3 mikro przedsiębiorstwa, 1 rolnik indywidualny, 34 inne osoby prowadzące działalność gospodarczą (pozarolną), 1 organizacja non-profit, 89 administracja publiczna, 45 inni.
[2] W tym 34 mężczyzn, 35 kobiet; 6 osob poniżej 25. roku życia, 63 osoby powyżej 25. roku życia.


Informacyjna ulotka projektu "Poprzez naukę na rzecz przyszłości wsi"


Dla przedstawicieli i pracowników gmin:              zip - 4,5 MB
Dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą:                  zip - 3,3 MB

Galeria zdjęć projektu PROW

Projekt PRV 01
Projekt PRV 02
Projekt PRV 03
Projekt PRV 04
Projekt PRV 05
Projekt PRV 06
Projekt PRV 07
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz