RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Přestavba nebezpečné křižovatky v Rokytnici v Orlických horách

Přestavba nebezpečné křižovatky v Rokytnici v Orlických horách

Přestavba nebezpečné křižovatky v Rokytnici v Orlických horách
Povinná publicita
Cílem projektu Přestavba nebezpečné křižovatky_Rokytnice v Orlických horách, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007303 bylo zvýšení bezpečnosti dopravy se zaměřením  na přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
 
A co přesně bylo zrealizováno? Stávající dopravní systém zůstal zachován, avšak došlo k úpravě uspořádání křižovatek ulic Školní/U nádraží a U Nádraží/5. května. Došlo i k obnově veškerých zpevněných povrchů. Při severní hraně páteřní komunikace vznikl zelený pás oddělující chodník od vozovky. Dále vznikly nové zpevněné a nezpevněné pěší cesty s klidovými prostory a lavičkami. V  přidruženém prostoru stávající komunikace vznikly chodníky. Došlo k úpravě křižovatky  v napojení ulice U Nádraží na ulici 5. května, kde je vozovka zúžena na 6 m mezi obrubami, čímž došlo ke zmenšení plochy křižovatky. Nároží stykové křižovatky je upraveno na poloměr 9 m. V místě křižovatky vznikl nový přechod pro chodce. V jejím přidruženém prostoru byly provedeny chodníky. Dále bylo upraveno napojení komunikace v ulici Školní na ulici U Nádraží. Trasa ulice Školní je upravena v podobě vložení směrového oblouku a napojení na ulici u nádraží pod pravým úhlem, čímž vznikla nová styková křižovatka s nárožím o poloměru 9 m. V místě křižovatky vznikl přechod pro chodce. Doporučená rychlost komunikace je v ulici U Nádraží a Školní 30 km/h. Účelem úpravy bylo zvýšení bezpečnosti dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace. Technické řešení přineslo možnost bezpečného bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace.

Město Rokytnice v Orlických horách by rádo navázalo na tento úspěšný projekt, projektem zaměřeným na výstavbu veřejného osvětlení v místech řešené křižovatky, čímž by bylo místo ještě bezpečné.
Nově vzniklý přechod pro chodce
Přestavba nebezpečné křižovatky v Rokytnici v Orlických horách
Přestavba nebezpečné křižovatky v Rokytnici v Orlických horách
Přestavba nebezpečné křižovatky v Rokytnici v Orlických horách
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz