RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Služby

Služby

Dotační poradenství

Rádi Vám předáme informace o aktuálním stavu čerpání prostředků z různých dotačních programů a poradíme s výběrem vhodného programu pro Váš záměr. Při zajišťování této činnosti vycházíme z více než desetiletých zkušeností v oblasti dotačního poradenství a dlouhodobé úzké spolupráce s institucemi poskytujícími veřejné dotační prostředky. 
Oblast dotačního poradenství zahrnuje:
 • Poskytování informací o dotačních programech a grantech financovaných z národních i evropských zdrojů
 • Poradenská činnost v oblasti přípravy na využívání strukturálních fondů EU, ale i dalších mechanizmů jako např. Finanční mechanizmy EHP/Norsko nebo Program švýcarsko-české spolupráce, grantů a dotací fondů ČR
 • Vyhledání a stanovení vhodného dotačního programu pro daný projektový záměr a posouzení možnosti získání dotace
 • Posouzení možností podnikatelských a regionálních aktivit z hlediska budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení


Zpracování žádosti o dotaci

Služby v oblasti zpracování projektů a žádostí o dotace jsou již od roku 2000 hlavní činností naší agentury a s touto činností máme tedy několikaleté zkušenosti. V této oblasti zajišťujeme komplexní balíček služeb od počátku formování projektového záměru až po předložení zpracované žádosti o dotaci.
V oblasti zpracování žádosti o dotaci poskytujeme tyto služby:
 • Konzultační činnost při formování záměru žadatele v souvislosti s podmínkami daného dotačního programu
 • Posouzení možných variant řešení z pohledu podmínek dotačního programu
 • Zajištění komunikace s poskytovatelem dotace
 • Zpracování žádosti, rozpočtu projektu, studie ekonomického hodnocení a dalších relevantních příloh
 • Kompletace žádosti a příloh
 • Předání žádosti a příloh v sídle příslušného úřadu
 • Obhajoba projektu před poskytovatelem dotace


Řízení projektu

Naše agentura poskytuje komplexní poradenský servis v průběhu realizace projektu. V rámci poradenského servisu uplatňujeme individuální přístup a princip úzké spolupráce vedoucí ke splnění nezbytných formalit pro vyčerpání dotace. Činnost v oblasti řízení projektů je zajišťována kvalifikovanými zaměstnanci s bohatými teoretickými i praktickými zkušenostmi.
V oblasti řízení projektů Vám nabízíme tyto služby:
 • Kontrola naplňování povinností vzešlých ze smlouvy o poskytnutí dotace
 • Zpracování průběžných a dílčích monitorovacích zpráv včetně žádosti o platbu
 • Monitorování věcného, časového a finančního plnění projektu a úkolů vzešlých z pracovních schůzek
 • Činnosti související s technickým dozorem investora
 • Činnosti koordinátora BOZP
 • Asistence a účast na kontrolních dnech
 • Zajištění fotodokumentace průběhu realizace projektu
 • Konzultace aktivit projektu s kontrolním orgánem
 • Kontrola účetních dokladů (předávacích protokolů, faktur, objednávek a smluv) z pohledu formálních náležitostí ve vztahu k povinnostem dotačního programu
 • Dohled nad plněním propagačních aktivit projektu – dodržování pravidel publicity a vizuálního značení
 • Zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu
 • Zpracování zpráv o udržitelnosti projektu


Výběrová řízení

RDA poskytuje poradenství a organizaci výběrových řízení na dodávky, služby či stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ale i veřejné zakázky malého rozsahu v souladu platnými pravidly jednotlivých dotačních programů.
V oblasti výběrových řízení Vám nabízíme tyto služby:
 • Zpracování výzvy k podání nabídky nebo oznámení zadávacího řízení, v závislosti na předpokládané hodnotě veřejné zakázky
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Zveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách 
 • Distribuce zadávací dokumentace a příloh uchazečům
 • Přijímání nabídek a vyhotovení potřebných dokumentů
 • Otevírání obálek s nabídkami a sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • Příprava čestných prohlášení členů a popř. náhradníků hodnotící komise
 • Sepsání protokolu z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Vyhotovení oznámení o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům a jeho distribuce uchazečům
 • Zveřejnění výsledků výběrového řízení v informačním systému o veřejných zakázkách
 • Po skončení veškerých aktivit souvisejících s výběrovým řízením vytvoření archivní dokumentace o průběhu výběrového řízení
 • Obhajoba průběhu výběrového řízení před kontrolními orgány


Ostatní služby

Naše agentura Vám nabízí také další služby:
 • Poradenská a konzultační činnost při formování strategie regionálního rozvoje
 • Zprostředkování kontaktů nebo zastupování obcí a měst při jednání s centrálními úřady, úřady státní správy, fondy a nadacemi
 • Organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, tiskových konferencí včetně služeb s tím spojených
 • Příprava a vydávání propagačních materiálů a publikací
 • Překladatelská a tlumočnická činnost 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz