RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Projekty RDA / RDA – rozvoj příhraničních regionů

RDA – platforma pro rozvoj příhraničních regionů

cz pl
Evropská unie
Euroregion Glacensis
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Regional Development Agency, běžně označována svými prvními písmeny jako RDA ve spolupráci s partnerem Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroreginu Glacensis realizuje společný projekt „RDA – platforma pro rozvoj příhraničních regionů“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Hlavní náplní projektu je zhodnocení desetileté činnosti RDA.

Základní data o projektu:

Název projektu:
RDA – platforma pro rozvoj příhraničních regionů, CZ.3.22/3.3.02/10.01874
Trvání projektu:
10 měsíců (květen 2010 – únor 2011)
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Program:
Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL, prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství, opatření: 3.3. Fond mikroprojektů, Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF
Celkový rozpočet:
34.665,20EUR
Dotace:
29.400,--EUR (85%)
Logo RDA

Příjemce:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: + 420 494 535 095
Fax: + 420 485 152 791
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz 
Euroregion Glacensis

Partner:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroreginu Glacensis
Lukasiewicza 4a/2, 57-300 Klodsko
Tel.: +48 748 677 130
Fax: +48 748 659 166
e-mail: biuro@eg.ng.pl
www.euroregion-glacensis.ng.plSpolečnost RDA vznikla v roce 2000 jako servisní organizace pro jednorázovou administraci předvstupního programu CBC Phare SFMP 99. V roce 2010 uplynulo 10 let od jejího založení. Na pozadí této skutečnosti byl realizován projekt s názvem „RDA – platforma pro rozvoj příhraničních regionů“, který  si dal za cíl zhodnotit přínosy působení RDA za toto období. Od roku 2010 používá RDA nové logo.
 
K hlavním činnostem RDA patří podpora přeshraniční spolupráce v evropské jednotě, snaha o rozvoj přátelství a vzájemně výhodných kontaktů a vztahů na různých úrovních mezi Českou a Polskou republikou a to prostřednictvím společně realizovaných projektů. Základním cílem tohoto regionálního dobrovolného sdružení je odstraňování nerovností mezi příhraničními regiony vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického a sociálního rozvoje. Zasahuje tak do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů, zejména v nejbližším česko-polském příhraničí.
 
Za svou desetiletou existenci si RDA vydobyla významné místo na poli rozvojových agentur. Končí tak významná část existence RDA a je nutné vzhlížet do budoucnosti a přizpůsobit se aktuálnímu vývoji dotační politiky. RDA tak v rámci projektu představila nový image. Bylo představeno nové logo, motto RDA, vlastní propagační materiály a drobné propagační předměty. Pro úspěšně realizované projekty byly vytvořeny samostatné roll-up pro jejich prezentaci na různých společných setkáních.
 
V rámci projektu „RDA – platforma pro rozvoj příhraničních regionů“ se u příležitosti 10. výročí založení společnosti uskutečnila ve dnech 2. – 3. září 2010 Mezinárodní konference a následně společenské setkání.

Mezinárodní česko-polská konference proběhla v prostorách nově vybudovaného Městského divadla a společenského centra UFFO v Trutnově jako první významná akce. Konference byla vítanou příležitostí ke zhodnocení dosavadní činnosti RDA, současnosti i jejího budoucího vývoje. Náplní programu tak bylo zejména hodnocení přínosů činnosti RDA pro jednotlivé regiony z různých pohledů a oblastí spolu s představením realizovaných projektů. Dále si mohli zúčastnění vyměnit zkušenosti s navazováním partnerství, s přípravou a realizací česko-polských projektů a vyměnit si vize pro budoucí vzájemné vztahy.

Po ukončení konference se všichni účastníci přesunuli do Sportovního a rekreačního areálu BRET v nedalekém Prkenném Dole u Žacléře, kde na účastníky čekaly v podvečerních hodinách společné sportovní a společenské aktivity. Proběhlo historicky první vzájemné česko-polské utkání v malé kopané.
 
Druhý den proběhl společný turistický pochod česko-polským pohraničím, cestou Česko-polského přátelství na Sněžku. Toto dvoudenní setkání bylo završením dosavadní desetileté činnosti společnosti Regional Development Agency a poděkováním za spolupráci jak partnerům z řad státní správy, samosprávy a  soukromého sektoru, tak i svým současným a bývalým zaměstnancům a dalším spolupracovníkům a partnerům.

Poslední aktivitou projektu je vydání výroční zprávy za uplynulých 10 let.
 

Výsledky projektu:

Uskutečněním projektu bylo plně dosaženo cíle, který si společnost RDA předsevzala. Došlo k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými aktéry rozvoje regionů. Účastníkům konference byla zajištěna možnost výměny zkušeností, poznatků a zprostředkování informací o realizacích společných česko-polských projektů. Zároveň se společnost RDA zasadila za upevnění přeshraničních vazeb a struktur mezi organizacemi a samosprávami a byl posílen rozvoj společných přeshraničních aktivit.

Rozvoj kontaktů v různých oblastech společensko-hospodářského života má následně pozitivní dopad na rozvoj, integraci a konkurenceschopnost česko-polského pohraničí. Realizace celého projektu napomohla zhodnotit výrazně pozitivní dopad činností agentury.

Prostřednictvím RDA bylo získáno do regionu celkem 1.803.774.000 Kč finančních prostředků na společné rozvojové projekty a navíc bylo administrováno celkem 230 projektů v objemu cca 47.480.000 Kč.
RDA tak ukázala, že je skutečnou platformou pro rozvoj příhraničních regionů.


Prezentační Roll-up "Víceúčelové sportoviště Sokolík Lično" ke stažení
Prezentační Roll-up "Multifunkční sportovní centrum" ke stažení
Prezentační Roll-up "Cyklostezky na Horním Labi" ke stažení
Prezentační Roll-up "Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti" ke stažení
Prezentační Roll-up "Rozvoj hasičského záchranného systému na česko-polském pohraničí" ke stažení
Prezentační Roll-up "Podzemí Krkonoš" ke stažení
Prezentační Roll-up "Kulturně společenské centrum česko-polského příhraničí" ke stažení
Prezentační Roll-up "Zkvalitnění dopravní infrastruktury Božanov - Radków" ke stažení
Prezentační Roll-up "Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických a Bystřických hor" ke stažení
Prezentační Roll-up "VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic" ke stažení

Galerie fotografií oslav 10.výročí RDA

Projekt RDA 01
Projekt RDA 02
Projekt RDA 03
Projekt RDA 04
Projekt RDA 05
Projekt RDA 06
Projekt RDA 07
Projekt RDA 08
Projekt RDA 09
Projekt RDA 10
Projekt RDA 11
Projekt RDA 12
Stránky: 1 2 3 4 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz