RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Projekty RDA / Učením k budoucnosti venkova

Projekt „Učením k budoucnosti venkova“

Evropská unie
Euroregion Glacensis
Program rozvoje venkova
Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou na území Euroregionu Glacensis pořádala v období v letech 2008 – 2009 vzdělávací kurzy určené pro představitele malých obcí a pro podnikatele působící na venkově. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.


Základní data o projektu:

Název projektu:
Učením k budoucnosti venkova 07/002/3310a/452/001480
Trvání projektu:
12 měsíců (duben 2008 – duben 2009)
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Program:
Program rozvoje venkova Osa 3, 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, 3.1 Vzdělávání a informace, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Celkový rozpočet:
742 889 Kč
Dotace:
742 889 Kč – 100%
Logo RDA

Příjemce:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 535 095
Fax:  +420 494 535 095
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz


Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou realizovala v období od  listopadu 2008 do února 2009 na území Euroregionu Glacensis vzdělávací projekt s názvem „Učením k budoucnosti venkova“. Projekt zohledňoval aktuální poptávku vzdělávacích aktivit v regionu a byl zaměřen na dvě cílové skupiny. Jednak na neziskový sektor, reprezentovaný  představiteli a zaměstnanci malých obcí a jednak na podnikatelské prostředí, podnikatelé na venkově a osoby se záměrem podnikat.

Každé z těchto skupin byl určen samostatný běh školení pořádaný v každém ze čtyř regionů – Náchodsko, Trutnovsko, Rychnovsko a Ústecko-Orlicko. Oba běhy školení poskytly ucelený soubor informací potřebných pro běžný chod malých obcí a pro úspěšné zahájení či rozvíjení podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru. Cyklus tématických seminářů se týkal oblastí stavebního zákona, podnikání obcí, daňové legislativy, veřejných zakázek a dalších důležitých témat.
Komora RK

Vzdělávací subjekt:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - jednatelství Rychnov nad Kněžnou
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 542 482
Fax: +420 494 620 179
e-mail: daniel@komora-khk.cz
www.komora-khk.cz


Vzdělávacím subjektem byla v rámci veřejné soutěže vybrána Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje – jednatelství Rychnov nad Kněžnou. Vzdělávacích aktivit podpořených z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) se celkem zúčastnilo 173 osob[1], z toho 69 účastníků vzdělávací akci úspěšně ukončilo[2]. Účastníkům kurzů byla poskytnuta skripta a CD s prezentacemi přednášených okruhů v českém jazyce.

Soubor odborných textů je zveřejněn na webových stránkách Euroregionu Glacensis a volně přístupný každému návštěvníkovi těchto stránek. V závěru kurzu proběhlo hodnocení obsahu kurzu, použitých metod a přednášejících formou číselné klasifikace v rozmezí 1 – 5 bodů, kdy hodnocení 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Absolventi všech tří výukových bloků získali osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.
 
Výsledkem realizace projektu je 69 osob veřejného i soukromého sektoru schopných přijímat a využívat nové podněty rozvoje venkova, především v oblasti podnikatelských aktivit. Pro vyškolené představitele obcí představovalo absolvování kurzů pobídku k aktivnímu veřejně prospěšnému užívání a rozvíjení kapitálu a majetku obcí, tedy  k sledování poptávky veřejnosti po aktivitách obce a reflektování této poptávky v souladu s právními normami.

Kromě toho pobídkou k vlastní podnikatelské činnosti prospěšné pro občany obce a zároveň i záruku zodpovědnosti za tuto činnost. Pro podnikatele pak jistotu v podnikatelské činnosti, a to jak z hlediska dodržování právních a účetních předpisů, tak i dodržování stavebního zákona. Předpokladem po absolvování kurzů bylo zahájení podnikatelské činnosti v oblasti nezemědělského podnikání, především ve službách a drobných řemeslech. Výsledkem projektu je tedy i zvýšení ekonomické soběstačnosti venkovských oblastí, stabilizace trvalých obyvatel, zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti regionu a příliv dalšího kapitálu.

Záměr vzdělávacích aktivit vycházel ze strategie rozvoje Euroregionu Glacensis – Oblast B. Lidské zdroje; priorita B.2.1 Rozvoj vzdělávacích a jiných aktivit vč. koncepce celoživotního vzdělávání a rekvalifikace a Programu rozvoje Královéhradeckého kraje – priorita B. Lidské zdroje, opatření B.1 Celoživotní vzdělávání, výchova a adaptabilita lidských zdrojů, specifický cíl B.1.1 Příprava lidí pro konkurenční prostředí je v souladu s prioritami a cíli Programu rozvoje venkova (zprostředkující subjekt – SZIF).

Účastníci vzdělávacích kurzů velice kladně hodnotili přínosy z absolvovaných školení. Tyto úspěšné výsledky nadále motivují RDA k přípravě následných obdobných vzdělávacích aktivit.


[1] Typ účastníka: 3 mikropodniky, 1 soukromý zemědělec, 34 jiná OSVČ (ne zemědělec), 1 nezisková organizace, 89 veřejná správa, 45 jiné.
[2] Z toho 34 mužů, 35 žen; 6 osob mladších 25 let, 63 osob nad 25 let.


Informativní leták projektu "Učení k budoucnosti venkova"


Pro představitele a zaměstnance obcí:              zip - 4,5 MB
Pro veřejnost se záměrem podnikat:                  zip - 3,3 MB

Galerie fotografií projektu PRV

Projekt PRV 01
Projekt PRV 02
Projekt PRV 03
Projekt PRV 04
Projekt PRV 05
Projekt PRV 06
Projekt PRV 07

Projekty RDA

Aktuality
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Zakladatelské organizace
Euroregion Glacensis
DSO Region Orlické hory
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz