RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Projekty RDA / Učením k budoucnosti venkova

Projekt „Učením k budoucnosti venkova“

Evropská unie
Euroregion Glacensis
Program rozvoje venkova
Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou na území Euroregionu Glacensis pořádala v období v letech 2008 – 2009 vzdělávací kurzy určené pro představitele malých obcí a pro podnikatele působící na venkově. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.


Základní data o projektu:

Název projektu:
Učením k budoucnosti venkova 07/002/3310a/452/001480
Trvání projektu:
12 měsíců (duben 2008 – duben 2009)
Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond
Program:
Program rozvoje venkova Osa 3, 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, 3.1 Vzdělávání a informace, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Celkový rozpočet:
742 889 Kč
Dotace:
742 889 Kč – 100%
Logo RDA

Příjemce:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 535 095
Fax:  +420 494 535 095
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz


Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou realizovala v období od  listopadu 2008 do února 2009 na území Euroregionu Glacensis vzdělávací projekt s názvem „Učením k budoucnosti venkova“. Projekt zohledňoval aktuální poptávku vzdělávacích aktivit v regionu a byl zaměřen na dvě cílové skupiny. Jednak na neziskový sektor, reprezentovaný  představiteli a zaměstnanci malých obcí a jednak na podnikatelské prostředí, podnikatelé na venkově a osoby se záměrem podnikat.

Každé z těchto skupin byl určen samostatný běh školení pořádaný v každém ze čtyř regionů – Náchodsko, Trutnovsko, Rychnovsko a Ústecko-Orlicko. Oba běhy školení poskytly ucelený soubor informací potřebných pro běžný chod malých obcí a pro úspěšné zahájení či rozvíjení podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru. Cyklus tématických seminářů se týkal oblastí stavebního zákona, podnikání obcí, daňové legislativy, veřejných zakázek a dalších důležitých témat.
Komora RK

Vzdělávací subjekt:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - jednatelství Rychnov nad Kněžnou
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 542 482
Fax: +420 494 620 179
e-mail: daniel@komora-khk.cz
www.komora-khk.cz


Vzdělávacím subjektem byla v rámci veřejné soutěže vybrána Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje – jednatelství Rychnov nad Kněžnou. Vzdělávacích aktivit podpořených z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) se celkem zúčastnilo 173 osob[1], z toho 69 účastníků vzdělávací akci úspěšně ukončilo[2]. Účastníkům kurzů byla poskytnuta skripta a CD s prezentacemi přednášených okruhů v českém jazyce.

Soubor odborných textů je zveřejněn na webových stránkách Euroregionu Glacensis a volně přístupný každému návštěvníkovi těchto stránek. V závěru kurzu proběhlo hodnocení obsahu kurzu, použitých metod a přednášejících formou číselné klasifikace v rozmezí 1 – 5 bodů, kdy hodnocení 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Absolventi všech tří výukových bloků získali osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.
 
Výsledkem realizace projektu je 69 osob veřejného i soukromého sektoru schopných přijímat a využívat nové podněty rozvoje venkova, především v oblasti podnikatelských aktivit. Pro vyškolené představitele obcí představovalo absolvování kurzů pobídku k aktivnímu veřejně prospěšnému užívání a rozvíjení kapitálu a majetku obcí, tedy  k sledování poptávky veřejnosti po aktivitách obce a reflektování této poptávky v souladu s právními normami.

Kromě toho pobídkou k vlastní podnikatelské činnosti prospěšné pro občany obce a zároveň i záruku zodpovědnosti za tuto činnost. Pro podnikatele pak jistotu v podnikatelské činnosti, a to jak z hlediska dodržování právních a účetních předpisů, tak i dodržování stavebního zákona. Předpokladem po absolvování kurzů bylo zahájení podnikatelské činnosti v oblasti nezemědělského podnikání, především ve službách a drobných řemeslech. Výsledkem projektu je tedy i zvýšení ekonomické soběstačnosti venkovských oblastí, stabilizace trvalých obyvatel, zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti regionu a příliv dalšího kapitálu.

Záměr vzdělávacích aktivit vycházel ze strategie rozvoje Euroregionu Glacensis – Oblast B. Lidské zdroje; priorita B.2.1 Rozvoj vzdělávacích a jiných aktivit vč. koncepce celoživotního vzdělávání a rekvalifikace a Programu rozvoje Královéhradeckého kraje – priorita B. Lidské zdroje, opatření B.1 Celoživotní vzdělávání, výchova a adaptabilita lidských zdrojů, specifický cíl B.1.1 Příprava lidí pro konkurenční prostředí je v souladu s prioritami a cíli Programu rozvoje venkova (zprostředkující subjekt – SZIF).

Účastníci vzdělávacích kurzů velice kladně hodnotili přínosy z absolvovaných školení. Tyto úspěšné výsledky nadále motivují RDA k přípravě následných obdobných vzdělávacích aktivit.


[1] Typ účastníka: 3 mikropodniky, 1 soukromý zemědělec, 34 jiná OSVČ (ne zemědělec), 1 nezisková organizace, 89 veřejná správa, 45 jiné.
[2] Z toho 34 mužů, 35 žen; 6 osob mladších 25 let, 63 osob nad 25 let.


Informativní leták projektu "Učení k budoucnosti venkova"


Pro představitele a zaměstnance obcí:              zip - 4,5 MB
Pro veřejnost se záměrem podnikat:                  zip - 3,3 MB

Galerie fotografií projektu PRV

Projekt PRV 01
Projekt PRV 02
Projekt PRV 03
Projekt PRV 04
Projekt PRV 05
Projekt PRV 06
Projekt PRV 07
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz