RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Projekty RDA / Profesní příprava na venkově

Projekt "Profesní příprava na venkově pro období 2007 - 2013"

Logo esf
TIMA Liberec ve spolupráci s partnery Regional Development Agency a Centrem pro komunikativní práci střední Moravy realizovaly společný projekt "Profesní příprava na venkově pro období 2007 - 2013" v rámci  Operačního programu Rozvoj  lidských zdrojů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

Projekt je určen zájemcům z Královéhradeckého Libereckého a Pardubického kraje.



Základní data o projektu:

Název projektu:
Profesní příprava na venkově pro období 2007 – 2013, CZ.04.1.03/3.3.08.1/0012
Trvání projektu:
23 měsíců (leden 2006 – listopad 2007)
Poskytovatel dotace:
Královéhradecký kraj
Program:
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3 Rozvoj celoživotního učení opatření, 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Celkový rozpočet:
2 672 659 Kč
Dotace:
2 672 659 Kč – 100%
Tima Liberec, s.r.o.

Příjemce:

Tima Liberec, s.r.o.
Erbenova 2, 460 08 Liberec 8
Tel.: +420 485 151 742
Fax: +420 485 152 791
e-mail: tima@tima-liberec.cz
www.tima-liberec.cz
Regional Development Agency

Partneři:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 535 095
Fax: +420 494 535 095
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz  
Centrum pro komunitní práci střední Morava
Centrum pro komunitní práci střední Morava
Horní náměstí 9, 750 02  Přerov
Tel.: +420 581 210 502
Fax: +420 581 703 154
e-mail: stredni.morava@cpkp.cz
www.cpkp.cz  
Národní observatoř venkova, o. p. s.
Národní observatoř venkova, o. p. s. (neformální partner)
Tel.: +420 776 296 285
e-mail: novnos@tiscali.cz
www.leaderplus.cz




Společné stránky projektu můžete shlédnout na www.tima-liberec.cz/leader
 
 
Na projektu "Profesní příprava na venkově pro období 2007 - 2013" realizovaném v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů se podílela výzkumná a poradenská agentura TIMA Liberec ve spolupráci s partnery Regional Development Agency a Centrem pro komunikativní práci střední Moravy. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit a ověřit vzdělávací program pro pracovníky místních akčních skupin (dále MAS), členy řídících orgánů a nové zájemce a tím napomoci ke zvýšení stability, udržitelnosti a absorpční kapacity MAS v Královéhradeckém kraji (dále KHK) pro období 2007–2013. 

Jednou z uskutečněných akcí tohoto projektu byl kurz "Profesionálové v místních akčních skupinách", který započal koncem roku 2006. Mezi hlavní témata okruhů kurzu patřila příprava MAS na využívání strukturálních fondů EU, partnerství a spolupráce MAS s obcemi a dalšími subjekty, základní otázky činnosti MAS, strategické plánování v MAS, příprava projektů pro financování, příprava  potenciálních žadatelů a administrace projektů, projektové řízení, operativní řízení a organizace práce v MAS, RLZ, metody a finanční a personální řízení MAS.

Kurz byl akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, úspěšní absolventi získali certifikát s celostátní platností.
 

Očekávané výsledky projektu:

 • zpráva z průzkumu MAS a jejich vzdělávacích potřeb a výsledky benchmarkingu;
 • 6 dvou nebo třídenních soustředění + samostatné semináře – pilotně ověřené tématické kurzy, samostatná práce účastníků;
 • studijní materiály pro lektory a účastníky;
 • 25 úspěšných absolventů s certifikátem uznávaným Ministerstvem zemědělství ČR;
 • návrh na akreditaci kurzů na MŠMT;
 • jednodenní seminář k výsledkům projektu a jejich šíření.
   
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Celkový rozpočet projektu dosáhl výše 2 672 659 Kč. Realizace projektu proběhla v období od 1.1.2006 do 31.1.2008 na území Královéhradeckého kraje. Profesní příprava na venkově pro období 2007 – 2013 byla zacílena na pracovníky a spolupracovníky MAS, DSO a mikroregionů pracujících metodou Leader a další pracovníky jako např. externí poradce pro venkovské mikroregiony, pracovníky městských a obecních úřadů, představitelé nestátních neziskových organizací, hospodářských komor, starosty obcí a další. K cílům projektu patřil rozvoj nabídky profesního vzdělávání pro pracovníky a spolupracovníky místních akčních skupin na venkově a tím zvýšení jejich připravenosti.

Výsledky projektu

0. Informační a propagační kampaň (odstranění neinformovanosti a lhostejného postoje k metodě Leader a k rozvoji MAS na venkově KHK)
 • MAS informovány o možnosti vzdělávání
 • informace, které pomohou k získání finančních prostředků pro rozvoj regionů
1. Analýza situace MAS
 • průzkum – aktuální situace MAS, co MAS potřebují, co jim chybí, jak mají pracovat v MAS (jejich vzdělávacích potřeb, personálních, finančních, materiálních, informačních a organizačních podmínek jejich práce, priorit v práci, dosavadního tématického zaměření práce, potenciálních deficitů atd.)
 • odpovědi od 16 subjektů (většinou MAS) na dva druhy dotazníků:
A. fakta o MAS
B. názory, potřeby, očekávání
 • příklady výsledků průzkumu – největší potřeby MAS:
A. více finančních prostředků z programu LEADER, i jiných zdrojů (krajských, POV, nadace)
B. zvýšit kvalifikaci členů řídících orgánů, profesionalizovat se
2. Příprava kurzů
 • náplň kurzů byla stanovena na základě potřeb MAS uvedených v dotazníku
 • 5 tématických bloků
 • stanovení lektorů pro jednotlivá témata (výběr z 26 odborníků)
3. Realizace kurzů
 • přihlášeno 35 lidí – především zástupci MAS, mikroregionů a DSO
 • podmínky pro složení závěrečných zkoušek splnilo 24 účastníků (povinná docházka (75 %), samostatná práce (prezentace vlastních aktivit)
 • všichni složili písemnou i ústní část závěrečných zkoušek
4. Akreditace
 • v současné době probíhá akreditace na MŠMT

Dopady projetu

Věříme, že projekt napomohl:
 • k rozvoji MAS v Královéhradeckém (částečně i Pardubickém) kraji
 • ke zvýšení absorpční kapacity MAS (např. 3 MAS, jejichž zástupci absolvovali vzdělávací kurz, získaly v investičním programu LEADER ČR celkem 7,5 mil. Kč)
 • ke zvýšení profesionálních dovedností a znalostí pracovníků a spolupracovníků MAS – to jistě využijí při získávání prostředků EU a státního rozpočtu, které by jinak – nebýt těchto MAS – do kraje nepřišly
 • k výměně zkušeností a navázání partnerské spolupráce mezi MAS
 • například díky kurzu se zástupci MAS „našli“ a společně jednali s představiteli kraje o finanční podpoře MAS na rok 2007  

Galerie fotografií projektu TIMA

Projekt TIMA Liberec 01
Projekt TIMA Liberec 02
Projekt TIMA Liberec 03
Projekt TIMA Liberec 04
Projekt TIMA Liberec 05
Projekt TIMA Liberec 06
Projekt TIMA Liberec 07
Projekt TIMA Liberec 08
Projekt TIMA Liberec 09
Projekt TIMA Liberec 10
Projekt TIMA Liberec 11
Projekt TIMA Liberec 12
Stránky: 1 2 3 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz